الکترونیکی

راههای ارتباط با کارشناسان و مسئولین آموزش مراکز وو احدها و راههای ارتباطی ...
راههای ارتباط با کارشناسان و مسئولین آموزش مراکز وو احدها و راههای ارتباطی ...
فايلها

http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a مسئولين اموزش شهريور1400.pdf 57.78 KB
http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a کارشناسان فناوري4001.pdf 56.279 KB
http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a حضورتا31شهريور.pdf 60.197 KB
http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a برنامه ريزي شهريور 1400.pdf 64.2 KB
http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a کل کارشناسان شهريور1400.pdf 102.732 KB
http://markazi.pnu.ac.ir/Picture/ShowPicture.aspx?Width=20&Height=20&ID=41b89673-bf12-48c2-9de5-d0642a03063a اطلاعيه در خصوص پاسخگويي17شهريور1400.pdf 98.45 KB
 
 
امتیاز دهی