1402/10/13 08:52:37 اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور الزامی است.

اخذ یک عنوان از دروس معارفی در هر نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور الزامی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در زمان انتخاب واحد دقت کنند که اخذ یک عنوان از دروس معارفی (دروس جدول ذیل) در هر نیمسال تحصیلی الزامی می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر