1402/12/27 11:36:26 آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان از ۲۶ اسفندماه
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور؛
آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان از ۲۶ اسفندماه
قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور؛

️آغاز ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان از ۲۶ اسفندماه

راهنمای نحوه ثبت نام دانشجویان/ ویدئوهای آموزشی

شرح خبر
 ؛ http://www.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/2066695/2225775/

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر