آدرس پستی و شماره تلفن  دانشگاه پیام نور مرکز شازند
1